Minimale rusttijden ATW

De onderstaande ATW-regels gelden voor werknemers vanaf 18 jaar en ouder

Minimale dagelijkse rusttijd

In iedere periode van 24 uur een onafgebroken rusttijd van minimaal 11 uur.

De periode van 24 uur start op het eerste moment van arbeid op een kalenderdag.

Inkortingsmogelijkheid:
1 x per periode van 7 x 24 uur is de dagelijkse rust in te korten tot minimaal 8 uur. Dit is alleen toegestaan indien de aard van de arbeid of de arbeidsomstandigheden dit met zich meebrengen.

Minimum rusttijd na een nachtdienst

Minimaal 14 uur onafgebroken rust, na een dienst die eindigt na 02:00 uur ’s nachts.

Inkortingsmogelijkheid:
1 x in iedere periode van 7 x 24 uur is de rust na een nachtdienst in te korten tot minimaal 8 uur. Dit is alleen toegestaan indien de aard van de arbeid of de bedrijfsomstandigheden dit met zich meebrengen.

Minimum rust na reeks nachtdiensten

Minimaal 46 uur onafgebroken rust na een reeks van 3 of meer opeenvolgende nachtdiensten.

Minimale wekelijkse rusttijd

Hetzij 36 uur onafgebroken rust per periode van 7 x 24 uur,

hetzij 72 uur onafgebroken rust per periode van 14 x 24 uur, eventueel op te splitsen in perioden van minimaal 32 uur.

TIP: De periode (van 7×24 uur of 14×24 uur) start bij het begin van iedere reeks* van diensten op het eerste moment van arbeid op de dag.

*Definitie reeks:  1 of meer opeenvolgende diensten die eindigt met een periode van tenminste 32 uur rust.

Pauzes

De minimale duur van de pauze is afhankelijk van de arbeidstijd per dienst, namelijk:

Bij een dienst met meer dan 5,5 uur arbeidstijd:
Minimaal 30 minuten pauze. Eventueel op te splitsen naar 2x een pauze van 15 minuten.

Bij een dienst met meer dan 10 uur arbeidstijd:
Minimaal 45 minuten pauze. Eventueel op te splitsen naar 3x een pauze van 15 minuten.

Beperking pauze:
Bij collectieve regeling kan de pauze worden beperkt tot 15 minuten. Voor uw situatie zie uw CAO of een andere collectieve regeling.

Zondagsrust

Rust op zondag

Op zondag is geen arbeid toegestaan, tenzij …

1e uitzondering arbeidsverbod:
Tenzij het tegendeel is bedongen en uit de aard van de arbeid voortvloeit.

2e uitzondering arbeidsverbod:
Tenzij de bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken en het medezeggenschapsorgaan daarmee instemt, en de betrokken werknemer daar voor dat geval mee instemt.

Bepalingen voor toegestane arbeid op zondag:
In geval van arbeid op zondag tenminste 13 vrije zondagen per 52 weken.
Bij collectieve regeling kan hiervan worden afgeweken, zodat het mogelijk wordt om 40 zondagen of meer per jaar te werken. In dat geval heeft de medewerker een individueel instemmingsrecht, ook als de zondagsarbeid voortvloeit uit de aard van de arbeid of uit de bedrijfsomstandigheden. Voor uw situatie zie uw CAO of een andere collectieve regeling.