Definities begrippen

In de Arbeidstijdenwet worden allerlei termen gebruikt, zoals dag, week, dienst, consignatie. Deze termen zijn de bouwstenen van de Arbeidstijdenwet en het is belangrijk om te weten wat de definities zijn voor een juiste toepassing van de wettelijke regels. De belangrijkste termen zijn:

Arbeidstijd

De definitie van arbeidstijd is “Elke inspanning van lichaam of geest die door de werkgever door de werknemer wordt verlangd”

Het meest voor de hand liggend zijn de werkzaamheden die een medewerker verricht, bijvoorbeeld:
• opleidingen in opdracht van de werkgever
• OR-taken
• werkoverleg
• werk door een oproep uit consignatie en de heen- en terugreis bij deze oproep

Gelijkgesteld aan arbeidstijd zijn:
• vakantie-uren
• ziekte-uren
• zwangerschapsverlof
• en zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden, zoals
• bevallingsverlof
• verlof bij overlijden
• spoedeisend arts- of ziekenhuisbezoek
• noodzakelijke verzorging op de eerste ziektedag van de personen

Arbeidstijd is niet:
• pauze
• regulier woon-werkverkeer
• ouderschapsverlof
• compensatie-uren voor overwerk of voor werken op feestdagen
• het geconsigneerd zijn

Rusttijd

De definitie van rusttijd is de tijd dat een medewerker geen arbeid verricht. Denk bijvoorbeeld aan een roostervrije dag, een vakantieperiode, bijzonder verlof, een ziektedag of een pauze tijdens een dienst.

Pauze

Een pauze is een onafgebroken rustperiode van minimaal 15 minuten tijdens de dienst. De pauze moet de dienst onderbreken. Het is daarom niet toegestaan de pauze aan het begin of het einde van de dienst te laten plaatsvinden.

Dag

Een dag is van 00.00 tot 24.00 uur

Week

Een week is van maandag 00.00 uur tot zondag 24.00 uur

Dienst

Een dienst is een aaneengesloten perioden waarin arbeid wordt verricht en die gelegen is tussen twee opeenvolgende rusttijden van tenminste 8 uur

Nachtdienst

Een dienst waarin in de periode van 00.00 tot 06.00 uur meer dan 1 uur arbeid wordt verricht.

Reeks diensten

1 of meer opeenvolgende diensten, die eindigt met een periode van tenminste 32 uur rust.